پارکینگ هوشمند

parking
پارکینگ

  (راهنمای جامع سیستم پارکینگ و کنترل تردد خودرو مبتنی بر RFID) کنترل پارکینگ را به صورت کلی می‌توان در دو رده‌ی کلی در نظر گرفت: ۱٫ پارکینگ‌های عمومی با