تهران- خ شهید بهشتی-چهار‌راه پاشا-شماره 185
09352815508(موقت)
021- 88502740

سیستم حسابداری

  • قابلیت‌ تنظیم‌ طول‌ کد‌ معین‌ از‌ ۶‌ تا‌ ۹‌ رقم
  • قابلیت‌ صدور‌ سند‌ حسابداری‌ برای‌ اسناد‌ فروش
  • امکان‌ کپی‌ ردیفهای‌ یک‌سند‌ در سند دیگر
  • امکان کپی اسناد از یک سیستم به سیستم دیگر
  • امکان تصحیح شماره اسناد‌ از طریق ترتیب تاریخی‌ با‌ شماره‌ و امکان‌ تعریف‌شماره‌ مرجع برای‌ اسناد‌ حسابداری و‌ فروش‌
  • قابلیت‌ ذخیره‌ کدینگ‌ در‌ فایل‌ و‌ انتقال‌ به‌ سیستم‌ های دیگر‌ حسابداری‌ پاتیسا
  • تعریف کدینگ‌ حسابها‌ در‌۴‌ سطح‌ (اصلی، کل‌، معین‌، تفضیلی)
  • مدیریت‌ کامل‌ خودکار‌ چک‌ و‌ بروات
  • راس گیری
  • کار برروی‌ ۲‌ سال مالی‌ به‌ صورت‌ همزمان‌، قبل‌ از‌ بستن‌ کامل‌ سال‌ مالی‌ قبل
اسفند ۱۸, ۱۳۹۰

نظر بدهید