راهکارها

production line
مدیریت‌ خط ‌تولید

تولیدکنندگان می‌توانند اطلاعات مربوط به قطعاتی را که قرار است سرهم (Assemble) شوند در حین حرکت در خط ‌تولید ، ردگیری و ثبت نمایند. به عنوان مثال در زمانی که قطعا