2018 اکتبر

چک لیست RFID
چک لیست پیاده‌سازی RFID

سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان و… در سازمان‌ها و شرکت‌ها همواره برای برداشتن گام‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های حساس، به تصمیم‌گیری صحیح و در نظر گرفتن همه‌ی جوانب نیاز دارند. پیاده‌سازی RFID در

what-is-rfid-and-how-does-rfid-work
معیارهای انتخاب برچسب RFID

مقدمه انتخاب تجهیزات مناسب برای کاربردهای RFID ، از پارامترهای موفقیت پروژه استفاده از RFID در یک کاربرد خاص می‌باشد. بدین منظور، کارشناسان و متخصصین RFID ، بررسی‌های نظام‌مند و