2012 جولای

Contact us1

Address: No. 185, Beheshti Ave,Tehran 1533666568 I R A N Tel: +۹۸۲۱۲۲۸۳۷۹۸۸ Fax: + ۹۸۲۱۸۸۵۰۲۷۴۰ Sms: +۹۸۹۳۸۲۴۵۱۲۴۰ General and Software related Emails: info {at} AsaaSoft {dot} net RFID Related Emails: RFID {at} AsaaSoft {dot} net

transport
مدیریت حمل ونقل

 اتحادیه‌های تاکسی‌داران، اتوبوس‌ها و خودروهای خطی، خودروهای درخدمت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها،‌ همیشه با چالش حضور غیاب، شمارش تعداد دفعات سرویس یک خودرو در طول روز و اختلاف نظر در رابطه