2020 جولای

liveStock Solution
کنترل احشام

معرفی گرچه حیطه استفاده از رادیوشناسه در کنترل احشام،‌ هم به نوع اهلی آن برمی‌گردد و هم نوع وحشی، اما رایج‌ترین کاربردهای آن در ایران،‌ استفاده برای نظارت و کنترل