2013 فوریه

tracking-solution
ردگیری افراد

  ردگیری خودکار افراد، که می‌توان به ویژه از آن برای حضوروغیاب خودکار، کنترل تردد خودکار یا اطلاع از افراد حاضر در همایش یا جلسه، استفاده کرد، امروزه در نهادها